चौकशी फॉर्म

तुमचे नाव *:
तुमचा पत्ता *:
मोबाईल *:
इमेल *:
चौकशी *:

आमचा संपर्क

पोस्टल पत्ता : श्री क्षेत्र तुकाई देवी देवस्थान वाडेगव्हाण, तालुका- पारनेर, जिल्हा- अहमदनगर. पिन. ४१४ ३०२ महाराष्ट्र, भारत.
मोबाईल नंबर १: ९९६०४३०९०१ (श्री. वसंतराव घनवट - सेक्रेटरी)
मोबाईल नंबर २: -
इमेल आईडी :
info@tukaideviwadegavhan.org

वेबसाईट डिझाईन अँड डेव्हलप - श्री. गणेश राजेंद्र शेळके, श्री टेक सॉफ्ट, पुणे. मोब- ९०४९००८७२६, ९७६७२८१६६९.     फोटोग्राफी- श्री. नवनाथ दे. शेळके, शुभम फोटो, वाडेगव्हाण.

Go Top